Archiwum Ośrodka Badań Kulturowych Fundacji Ari Ari to zbiór dokumentacji z badań prywatnych działalności kulturalnych w Polsce.

Oddajemy do użytku archiwum złożone z inwentarza gromadzonych materiałów opisowych, kwestionariuszowych, wizualnych, audialnych i analitycznych, dokumentujących badania etnologiczne różnych przejawów prywatnej, niepaństwowej, niepublicznej, pozarządowej aktywności i działalności kulturowej. Baza danych obejmuje ponad tysiąc sztuk dokumentów: metryk, wywiadów, sondaży, ankiet i nagrań (audio, foto, video) z badań etnologicznych prowadzonych przez Fundację Ari Ari od 2010 roku.

Dokumentacja udostępniona jest w podziale na katalogi rzeczowe:
muzea prywatne
muzea społeczne
biblioteki prywatne
prywatne ośrodki kultury
badania etnograficzne
diagnozy lokalne

Inwentarz w tabelarycznej formie zawiera dane opisowe i metadane, którymi opatrzone zostały poszczególne obiekty i zbiory obiektów.
sygnatura_nazwa_miejsce_województwo_typ_kategoria_data_autor_format_rozmiar_link

W inwentarzu zastosowano sygnatury z danymi opisowymi:
województwo _ miejsce _ nazwa
 
Sygnatury składają się z zestawienia oznaczeń:
katalog _ województwo _  miejsce _ rodzaj obiektu _ data powstania _  autor/właściciel _ format obiektu

W zestawianiu sygnatury inwentarza zastosowano następujące oznaczenia:

Katalog
muzea prywatne: MP
muzea społeczne: MS
biblioteki prywatne: BP
prywatne ośrodki kultury: POK
badania etnograficzne: BE
diagnozy lokalne: DL

Województwo:
dolnośląskie: dol
kujawsko-pomorskie: kuj
lubelskie: lube
lubuskie: lubu
łódzkie: lod
małopolskie: mal
mazowieckie: maz
opolskie: opo
podkarpackie: podk
podlaskie: podl
pomorskie: pom
śląskie    : sla
świętokrzyskie: swi
warmińsko-mazurskie: war
wielkopolskie: wie
zachodnio-pomorskie: zach

miejsce:
oznaczenia liczbowe

Rodzaj obiektu:
sondaż: so
metryka: me
wywiad: wy
ankieta: an
rysunek: ry
notatka: no
foto: fo
dźwięk: dz
film: fi
zestaw: ze

Data powstania
2010 - 2018

Autor/właściciel
Fundacja Ari Ari: FAA

Format obiektu
pdf
txt
rtf
doc
docx
jpg
png
mp3
wav
mp4
flv
rar

Archiwum OBK zawiera dokumentację kompleksowych badań prywatnej sfery animacji i edukacji kulturalnej, między innymi muzeów prywatnych, społecznych, prywatnych bibliotek i ośrodków kultury działających w Polsce (i poza granicami). Programy badań etnograficznych i kulturoznawczych realizowane przez Fundację Ari Ari od 2010 roku:
2016 – Barakowozy kultury. Wędrowne, objazdowe, mobilne działania kulturowe
2015/16 – Prywatne Ośrodki Kultury – badania etnologiczne
2015 – Muzea Prywatne Wizualnie. Badania etnograficzne na Mazowszu
2014 – Biblioteki osobne (biblioteki prywatne)
2013 – Kolekcje lokalne, muzea społeczne. Dynamika zmian w krajobrazie kulturowym
2012 – Muzea prywatne, kolekcje lokalne. Badania nowej przestrzeni kulturowej
2010/16 - Badania etnograficzne na Kujawach i Pałukach

Zadanie zostało sfinansowane w 85,95% ze środków publicznych w formie dofinansowania w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego „Wspieranie działań archiwalnych 2017”, organizowanego przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.